Day: August 3, 2022

เพื่อนร่วมชีวิตบั้นปลายกับศิลปะเพื่อนร่วมชีวิตบั้นปลายกับศิลปะ


ศิลปะ

•บ้านไหนมีผู้สูงวัยต้องมาดู ผู้สูงวัยในวัยเกษียณที่ต้องอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อได้ เพราะขาดการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและการพบปะพูดคุย จนอาจทำให้ก่อเกิดเป็นความทุกข์ได้ในภายหลัง เราจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยให้เขาได้มีความสุข และเรื่องง่าย ๆ ที่ผู้สูงวัยสามารถสร้างความสุขขึ้นมาได้คือ การเข้ามาในวงการศิลปะ ศิลปะสำหรับผู้สูงวัยเป็นสิ่งที่เหมาะแก่คนสูงอายุที่ต้องอยู่แต่ภายในบ้าน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความสุข และประโยชน์ของศิลปะนั้นมีมากกว่าที่เราคิด เราตามไปดูประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัยกันดีกว่า •ประโยชน์ของการใช้ศิลปะกับผู้สูงวัย 1 Promoting self-awareness and self-expression กระตุ้นการรับรู้ตนเองและการแสดงออกตัวตน ...